Външна

Шофьор на цистерна над 12 тона

отдел "ГСМ" - ЛЕТИЩЕ БУРГАС

 

Основни задължения

 • Зареждане на специализираните автомобили за ГСМ с авиационно гориво

 • Отвеждане автомобила до самолетната стоянка по очертаната схема за движение и подхожда към самолета спазвайки инструкциите

 • Установяване на автомобила в покой и предприема действия за започване процеса на зарядка с гориво;

 • Проследяване дали горивозареждащите шлангове и заземяващия кабел са разгънати и куплирани

 • Контролиране на техническото състояние на зачисления автомобил

 • Носене на отговорност за правилното и нагледно водене на пътните листи на автомобила, който управлява

 • Следене за техническото състояние на зачисления автомобил и за неговата нормална работа

 

Изисквания

 • Средно образование /техническо или химическо/

 • Свидетелство за правоуправление на МПС кат "С+Е"

 • Професионален опит - минимум 2г. като шофьор, категория “C” и “Е”

 • Свидетелство за превоз на опасни товари АДР

 • Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 • Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура не по късно от 31.03.2018г!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

 

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 31.03.2018г.

УСПЕХ!

 


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за Оператор зареждане с гориво"в отдел “Горива и смазочни материали


 

Оператор зареждане с гориво

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Участва в приемането на авиационно гориво от автоцистерни,влакови цистерни или от друго, указано във вътрешните инструкции място;

 • Зарежда автоцистерната с авиационно гориво от хидрант, зарежда въздухоплавателни средства (ВС) и други;

 • Извършва визуален контрол на автоцистерната и горивото;

 • След установяване на самолетна стоянка до ВС разпъва гориво зареждащите шлангове и заземяващия кабел и ги куплира към самолета;

 • При подаване на гориво към ВС следи измервателните уреди да не превишават нормите и цялостния процес на зареждане;

 • Оформя първичния документ за извършената услуга и го предоставя за подпис на отговорно лице от екипажа, представител на заредения самолет;

 • Отговаря за предотвратяване замърсяването и оводняването на авиационното гориво;

 • Носи отговорност за спазване технологичните изисквания за работа с авиационно гориво и противооблединителна течност;

 • Отговаря за правилното и нагледно водене и съхранение на документацията в отдел Горива и Смазочни Материали (ГСМ).

 

Изисквания

 • Средно образование- Техническо/химическо;

 • Професионален опит -С предимство минимум 1 година трудов стаж за работа с горива и в ГСМ бази;

 • Свидетелство за правоуправление категория В.

 • Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2018г!

 


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас  обявява свободни работни места за сезон 2018 за позиция "Лаборант"!

 

Основни задължения

 • Провежда системен контрол по правилното приемане, съхранение и раздаване на горива, смазочни материали и специални течности от склада за Горива и Смазочни Материали /ГСМ/ като следи за техните физични, физико-химични и експлоатационни качества; Подбира подходяща методика за анализ;

 • Нанася данните от извършения анализ в съответните журнали;

 • Издава документ за качество по установения образец със заключение за годността на продукта;

 • Съхранява контролни проби и документи до изтичане на нормативно определения срок;

 • Прави предложение за рекламация, бракуване, или арбитраж в случай на несъответствие между изискванията и установените с анализ резултати за качество на ГСМ и специални течности;

 • Извършва приемателен анализ и сравнява съпроводителното анализно свидетелство с фактическото състояние;

 • Следи сроковете за съхранение на ГСМ и извършва контролен анализ преди изтичане на тези срокове;

 • Регистрира в рапорт всички важни етапи при изпълнение на поставената задача;

 • Следи за изрядността на материално-техническата база;

 • Извършва приемателен анализ и сравнява съпроводителният сертификат за качество с фактическото състояние на ГСМ за обект "Бензиностанция".

 

Изисквания:

 

 • Средно специално образование-"Химия на нефта и газа";

 • Професионален опит -минимум 3 години на подобна позиция.

 • Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 • Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура не по късно от 31.03.2018г!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

 

 


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Служител гише за регистрация на пътници и багажи"в отдел Пътническо обслужване


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

Основни задължения:

 • Издава бордни карти на пътниците след пълна проверка на тяхната информация;

 • Следи за навременното регистриране на пътниците;

 • Претегля и етикира багажа на пътниците, като следи за ограниченията на авиокомпаниите и информира при необходимост от събиране на такса свръхбагаж;

 • Внася коректни данни в записа на всеки пътник /брой и тегло на багажите, връзка с продължение, класа и статус на билета, параметрите на исканото от пътника място, код за специално обслужване, ако е необходимо/;

 • Провежда интервю с пътници по въпроси, засягащи сигурността;

 • Оказва съдействие на пътници по време на регистрация, включително пътници със специални нужди като непридружени непълнолетни лица (UM), VIP пътници и пътници с намалена мобилност;

 • На изхода осъществява процеса по отвеждане на пътниците.

 

Основни  изисквания:

 • Средно образование;

 • Владеене на английски език;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство.

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

                   Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

Информатор, пътническо обслужване

отдел "Терминален мениджмънт", ЛЕТИЩЕ Бургас

 

Основни задължения

 • Следи работата на автоматичната система за визуално изображение на информационни табла (FIDS);

 • Следи в системата информацията за движението на въздухоплавателните средства, опериращи на летището;

 • Прави стандартни радиоинформации за вътрешни и международни полети;

 • Дава текуща информация за пристигане, закъснения и анулации на полети

 • Дава дублирана информация на всеки 30 минути за състоянието на полетите, обслужвани на летището

 • Следи за коректността на подаваната информация към информационни табла с полетно разписание

 • Отговаря на запитвания (на място или по телефон) във връзка с движението на въздухоплавателните средства, пътуващи от и за летището;

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Отлично владеене на английски

 • Владеенето на други чужди езици е предимство

 • Добра дикция и артикулация

 • Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 • Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура не по късно от 31.03.2018г!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

 


Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи - Специална категория пътници

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Пряко отговаря за обслужването на пътниците с намалена подвижност и на специалните категории пътници и техните багажи;

 • При пристигане осигурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата на ГКПП и асистира при получаването на багаж;

 • При заминаване осугурява на пътниците с намалена подвижност приоритетно преминаване през гишетата за регистрация, проверка по сигурност и паспортна проверка до зоната за специални категории пътници в Транзитен салон;

 • Координира обслужването на всички специални категории пътници и техните багажи.

 

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

 • Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 • Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура не по късно от 31.03.2018г!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

 

 

 


Външна

 

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Чистач въздухоплавателно средство" към отдел Перонно  обслужване и карго

Чистач въздухоплавателно средство

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Почиства качествено въздухоплавателни средства (ВС);

 • Запознава се с обстановката и разпределението на работата за дежурството;

 • Отговаря за зареждане с консумативни материали на въздухоплавателното средство, съгласно изискванията на съответните авиокомпании;

 • Работи с портативна прахосмукачка;

 • При откриване на забравени вещи в процеса на почистване, ги предава на служител от отдел Сигурност, след подписване на контролен лист за намерени вещи;

 • Участва в поддържането на перон и предгаров площад за осигуряване на нормално обслужване на полетите.

   

  Изисквания

 • Средно образование

Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!

 • Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2018г!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас- обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Работник товаро-разтоварна дейност"в отдел “Перонно обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения

 • Извършва обслужване на ВС на перона;

 • Поставя осигурителни конус около ВС при спазване на схемите на всяка авиокомпания;

 • Извършва приемане, сортиране ,товарене и разтоварване на багаж и карго ;

 • Работи с BRS –система ;

 • Извършва товаро-разтоварна дейност на перона и отговаря за целостта на багажа на пътниците;

 • Разпределя багажите и товарите в багажните отделения на ВС, съгласно нарежданията на Рампагента.

   

Изисквания:

 • Средно образование;

 • Желание за работа в екип.

 

 

Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и Вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор самолетообслужваща техника"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели за това обучение, е предвидено допълнително възнаграждение.

 

Основни задължения:

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале;

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус;

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор наземно обслужване;

 • Обработва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

   

  Изисквания:

 • Средно образование;

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В";

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар e предимство.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 

      Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

 

Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

Направете го и вие!


Външна

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас - обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2018 за "Шофьор тежкотоварен автомобил"в отдел Перонно  обслужване и карго


Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията.

 

Шофьор тежкотоварен автомобил

 

Основни задължения:

 

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: eлектрогенератор, тоалетна кола, водоноска, специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (амбулифт), микробус, влекач, самоходна багажна лента;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания:

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС категория „С“.

  Какво предлагаме ние?

 • атрактивно заплащане и работа на регулярни смени;

 • безплатни обучения и получаване на възнаграждение след успешното им преминаване;

 • допълнителни награди при добро представяне;

 • сезонен бонус;

 • безплатен фитнес център и лятно парти в края на сезона.

 •       Регистрирайте се в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратете своята кандидатура!

   

  Ние оставяме летището в сърцето на всеки пътник!

  Направете го и вие!

   


1 2 3 4