Филмиране на Летище Варна и Летище Бургас

Запитванията за филмиране и фотографиране с търговска и рекламна цел на територията на летищата във Варна и Бургас трябва да бъдат одобрени от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. За този процес са необходими минимум пет работни дни. Заинтересованите лица трябва да прочетат и попълнят формулярите в текста.

Попълването на формулярите не гарантира издаването на разрешение за филмиране или фотографиране на територията на Летище Бургас и/или Летище Варна.

Основна функция на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е предоставянето на условия за безопасно, сигурно и безпроблемно движение на пътници, товари и самолети на територията на Летище Варна и Летище Бургас. „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД работи в тясно сътрудничество с търговски организации и юридически лица, желаещи да използват летищата за филмиране и фотографски дейности. Моля, изпращайте вашите запитвания за филмиране и фотографиране на адрес:

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е поел задължението да поддържа условия на безопасност и сигурност на територията на Летище Бургас и Летище Варна и може да откаже искане за филмиране или фотографиране поради причини, свързани с безопасността и сигурността на летището или оперативни причини.


„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД си запазва правото да откаже разрешение на организация или лице, или да забрани на организация или лице да извършва дейности по филмиране и фотографиране на територията на Летище Бургас и Летище Варна, на основание предишна злоупотреба с права за филмиране и фотографиране. Ето защо, много важно в този аспект, е следването на настоящата процедура и спазването на настоящите условия.

Всяко лице или организация, желаещи да извършват филмиране или фотографиране на територията на Летище Бургас и Летище Варна трябва да попълнят формуляр за заявление и да го изпратят на адрес:  ftspr@fraport-bulgaria.com,  пет (5) работни дни преди започване на заявената дейност.

ФОРМУЛЯР ЗА ФИЛМИРАНЕ И ФОТОГРАФИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЛЕТИЩЕ БУРГАС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЛЕТИЩЕ ВАРНА


За достъп до зона за сигурност се изисква също разрешение от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, пет (5) работни дни преди пристигане на снимачния екип на летището.

Във всички случаи, не се разрешава филмиране или фотографиране докато формулярът не бъде попълнен и подаден до „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Плащанията се извършват преди обявените дни за филмиране/ фотографиране.

Сигурното, безопасно и безпроблемно движение на пътници, багажи и самолети на територията на летището по никакъв начин не трябва да бъде възпрепятствано. Мястото, използвано за фотографиране или филмиране трябва да се пази чисто, подредено и безопасно през цялото време. Мястото, заявено в подадения формуляр, не трябва да се използва за никакви други цели освен за целите на филмиране или фотографиране, посочени в заявлението.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД може да промени мястото, одобрено в заявлението, да отложи или да отмени изцяло всяка одобрена дейност по филмиране или фотографиране, когато това се налага поради причини свързани с безопасността, сигурността или оперативни причини. При настъпване на такива обстоятелства, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД не носи отговорност за загуба към каквито и да е лица или организации.

Лица или организации, желаещи да филмират или фотографират в зони за сигурност, трябва да спазват изискванията за сигурност при контрол на достъпа. По-специално, всички лица се придружават от служител на летището, като на всеки член от снимачния екип трябва да бъде издаден пропуск за достъп до съответните зони. Разходите за издаване на пропуските са за сметка на филмовата/фотографската фирма.

Таксата за филмиране и фотографиране с търговска и рекламна цел се заплаща предварително. „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД уведомява относно пълния размер на таксата след получаване на заявлението и преди започване на заявената дейност. Не се разрешава извършване на дейности по филмиране или фотографиране, докато не бъде заплатена таксата.

С търговска и рекламна цел, в рамките на работния ден/ на час


За всеки започнал час

200 евро без ДДС

200 евро без ДДС

Съпровождане на снимачния екип от служител по сигурността на летището/на час


За всеки започнал час

25 евро без ДДС

25 евро без ДДС

Цена „в последната минута“ (в случай на неразрешено филмиране/фотографиране и несъобразяване с посочените условия)

В този случай се подписва протокол и посочената цена „в последната минута“ се плаща до 3 работни дни.

В случай на отказ, истинността на протокола ще бъде доказана с подписите на свидетели.

1000 евро без ДДС
Филмиране или фотографиране с нетърговска цел
(Такса не се събира в следните случаи)
Журналисти и фоторепортери, снимащи с информационна цел, както и въздушни превозвачи за образователни цели
Безплатно

Филмиране с цел промотиране на туризма/Българско Черноморие

Забележка: Видео материалите трябва да бъдат предоставени за ползване от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Безплатно

С настоящото се подразбира, че всички желаещи да извършват филмиране/фотографиране с търговска и рекламна цел на територията на Летище Бургас и/или Летище Варна, приемат гореспоменатите такси при тяхното публикуване и съгласно разпоредбата на Чл. 298 от Търговския закон на Република България.