Управление на отпадъците

Водещият принцип на управление на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД на отпадъците е за повторна употреба и рециклиране на всички отпадъци, когато е възможно. Отпадъците се събират разделно и изпращат на сортиране, като при невъзможност за рециклиране се обезвреждат.

Опасни отпадъци образувани от дружеството се събират отделно и ако е възможно се рециклират. В случай на опасни отпадъци, които не могат да се използват повторно и рециклират те се предават за оползотворяване или обезвреждане.

Нашата цел е разделно събиране на отпадъците за рециклиране и повторното им използване. Отпадъци, произведени от Летище Варна и Летище Бургас са генерирани най-вече в такива области като обслужване на самолети, багажи и пътници, поддръжка на сградите и изграждане на инфраструктурни обекти. Всички отпадъци се отделят при източника според вида и състава и се събират и предават за подходящо третиране, оползотворяване или обезвреждане в съответствие със закона. В дейността на Дружеството са въведени ред и координация за разделно събиране на отпадъците.

Утвърдени и задължителни за спазване са вътрешни правила за управление на отпадъци образувани на територията на Фрапорт ТСЕМ АД отнасящи се за всички наши контрагенти, посетители и служители.