Кодекс за поведение на доставчиците

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД   е доставчик на висококачествени летищни услуги.


Oчакваме от нашите бизнес партньори да се съобразяват с принципите, залегнали в настоящия Кодекс за поведение на задължаваща база.  

В съответствие с нашите основни ценности: честност, почтеност, благонадеждност, отговорност,   прозрачност и лоялност ние предлагаме високи стандарти на извършване на дейността по такъв начин, че да бъде социално, икономически и екологично устойчива във времето. За нас устойчивостта е моделиране на бъдещето с отговорност.

Дефинирали сме тази отговорност за нашите служители в Кодекс за поведение на служителите.


Очакваме от нашите бизнес партньори да поддържат стандартите посочени в настоящия Кодекс.

Кодексът е приложим от всички доставчици на “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД  на стоки и услуги, строителни, проектантски и консултантски и други услуги, наематели и оператори на търговски обекти/дейности (от тук нататък наричани за краткост „бизнес партньори), с които компанията поддържа директни бизнес отношения.