Процедури

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, концесионер на Летище Бургас и на Летище Варна


Кани търговци с добра репутация, извършващи по занятие търговска дейност по експлоатация на АТМ-устройства, притежаващи съответната нормативно установена регистрация и с опит в експлоатацията на търговската дейност, извършващи търговска дейност по експлоатация на АТМ-устройства в Република България или в друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или трета страна, желаещи да са лоялен партньор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, да участват в


Процедура за избор на оператор на АТМ-устройства в паркинг зоната на Летище Бургас и / или на Летище Варна.


На избрания кандидат ще бъде предоставено правото да оперира дейността на територията на Летище Бургас и/или на Летище Варна за срок от 3 /три/ години считано от 01.06.2023г., с възможност за продължаване действието на договора с до 2 /две/ години.


За получаване на пълната процедурна документация, кандидатите следва да изпратят своето Писмо за интерес на електронна поща FTSAM.Commercial@fraport-bulgaria.com до 07.04.2023 г., включително.