СУВОС

Един от важните приоритети в авиацията днес е повишаването на ефикасността на летищата по отношение на околната среда. В тази връзка ЕВРОКОНТРОЛ (Европейската организация за безопасност на въздухоплаването), разработва и приема оперативна мярка ENV-02 Implement Collaboration Environment Management (CEM), която е публикувана в издание 1.00.00/28.08.2012 на Европейски план за обединяване и внедряване на системите за Управление на въздушното движение (УВД) в Европа ( ESSIP ).

Какво е СЕМ?

1.  Партньорство по отношение на опазване на околната среда

2.  Процес на стратегическо управление

През 2012 година Фрапорт ТСЕМ АД се включи в инициативата на ДП РВД за учредяване на форум Съвместно управление на въздействието върху ОС от авиационните дейности в района на летищата (СУВОС), като оперативните заинтересовани страни в Р. България приеха съответните документи, съгласно спецификациите и с подкрепата на ЕВРОКОНТРОЛ.    

Фрапорт ТСЕМ АД членува в създадения през 2013 година за България по изискванията на оперативна мярка ENV-02 Съвет за съвместно управление на въздействието върху околната среда (СУВОС), чиято цел е постигане на общо съвместно подобрение по отношение на околната среда с участието на доставчика на аеронавигационно обслужване (ДАНО), летищния оператор и авиационните оператори.    

СУВОС е отворена организация, която приветства включването на нови заинтересовани страни в нейния състав. Фрапорт ТСЕМ АД кани авиационните оператори, използващи летищата Бургас и Варна да се включат в създаденото партньорство за съвместно управление на околната среда.    

Цели на СУВОС
 • Насърчава сътрудничеството между оперативните страни при разглеждане на екологичните показатели и предприемане на смекчаващи мерки, свързани с експлоатацията на въздухоплавателните средства (ВС) на летище София / Варна / Бургас / Пловдив / Горна Оряховица;
 • Подкрепя постигането на съответствие със свързаните с авиацията политики, правила и регламенти, свързани с ОС;
 • Обменя информация и данни, в подкрепа на СУВОС и да докладва достигнатото по прилагане на общата визия по отношение на ОС;
 • Използва съществуващите и съвместно договорени комуникационни канали за осигуряване на единен подход при взаимоотношения със заинтересовани страни, включително по-широката авиационна общност (регулаторни органи, общини, органи за териториално планиране, НПО, съседни на летището общности и др.);
 • Проучва съвместно възможностите за подобряване или смекчаване на въздействието върху ОС, свързани с експлоатацията на ВС, с оглед на съвместно планиране и прилагане на жизнеспособни варианти – осигуряване на нужната практическа подкрепа чрез експертен опит, симулация, консултация, информация, валидация, съвместен маркетинг и др.
 • Насърчава подобряването на осведомеността на целия оперативен персонал за въпросите на ОС, свързани с оперативната дейност на ВС, специфичните изисквания на общата визия на СУВОС по отношение на ОС, други изисквания относно ОС и ролята на всеки служител за отговорно отношение към ОС в района на летище София / Варна / Бургас / Пловдив / Горна Оряховица;
 • Използва мрежата от външни контакти на членовете на СУВОС за:
  • идентифициране и ползване на добри практики от други летища;
  • обмяна на добри практики, разработени съвместно с други летища;
  • осигуряване или подпомагане с експертен опит, според нуждите;
  • осъществяване на нужния двустранен диалог с EUROCONTROL, ACI Europe и др.

Обхват на СУВОС
 • Съвета за СУВОС ще се занимава приоритетно с въздействието върху ОС от експлоатацията на ВС на земята и във въздуха, до дистанция с приблизителен радиус 15 мили в района на летище София / Варна / Бургас / Пловдив / Горна Оряховица. При необходимост, този обхват може да бъде разширен по решение на съвета, за да покрие процедурни и други аспекти.
 • Разглежданите въздействия върху ОС ще включват:
  • шум от ВС във въздуха и на земята;
  • емисии, свързани с качеството на въздуха в приземния слой;
  • емисии, свързани с климатичните промени;
  • използване на гориво;
  • замърсяване на водите;
 • Съвета за СУВОС ще се занимава и с въпросите на връзки с обществеността, разглеждайки конкретни оперативни промени, проучвайки ги през установените канали за комуникация и докладвайки за резултатите.
 • Съвета за СУВОС ще популяризира съвместно, когато е подходящо, своята обща визия за постигане на устойчиви решения, свързани с опасенията на обществото.