Кодекс за поведение на служителите

Политиката на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Убедени сме, че устойчивият бизнес е ключова предпоставка за способността на нашата компания да посреща бъдещите предизвикателства и стои в основата на нашите лидерски позиции в авиационната индустрия.

В ролята си на международен доставчик на висококачествени летищни услуги, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (по-надолу наричан за краткост ФТСЕМ АД) работи постоянно за оптимизирането на процесите, продуктите и услугите, като същевременно се грижи за своите служители и клиенти, собственици, околната среда и обществото докато разработва решения в отговор на бъдещите предизвикателства, пред които успешно да се изправи още в първоначален етап.

Усилията ни в тази посока увеличават стойността на компанията в дългосрочен аспект, като се стремим към постоянно нарастващо устойчиво синхронизиране на нашите бизнес дейности.

Всички наши ежедневни дейности се базират на ценностите на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД, а именно честност, почтеност, надеждност, отговорност, прозрачност, лоялност и справедливост.

Ангажирани сме да отстояваме принципите на Организацията на Обединените Нации в сферата на човешките права, трудови стандарти, защита на околната среда и борбата с корупцията.

Ръководим се и от основните трудови стандарти на Международната Организация на Труда, конвенциите на Обединените Нации и ръководните насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационални предприятия.

* ФТСЕМ АД дефинира като служители всички служители и временни работници/ работници и служители, които работят във ФТСЕМ АД включително служители на отговорни постове, служители на непълно работно време, работещи студенти, краткосрочно назначени, начинаещи работници и стажанти.

I. Увод

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД (тук наричано за краткост ФТСЕМ АД е доставчик на висококачествени летищни услуги.

В съответствие с нашите основни ценности: честност, почтеност, благонадеждност, отговорност, прозрачност, лоялност и безпристрастност, предлагаме високи стандарти на извършване на дейността по такъв начин, че да бъде социално, икономически и екологично устойчива във времето; за нас устойчивостта е моделиране на бъдещето с отговорност.

Фирмената ни репутация и доброто ни име са ключови фактори за нашия успех. Всички ние, с нашия труд, всекидневно допринасяме за положителния имидж на ФТСЕМ АД.

Настоящият Кодекс за поведение отразява ценностната култура на ФТСЕМ АД и посочва на нашите служители рамката за отговорно справяне с всекидневните икономически, правни и етически предизвикателства на бизнеса и адекватно предприемане на действия.

ФТСЕМ АД е ангажиран със запазването на естествената среда за живот и се старае да се ангажира в управлението на околната среда, за да защити и запази природните ресурси.


II. Сфера на приложение

Принципите на Кодекса на поведение се отнасят за цялата Група в световен мащаб и са приложими за всички служители на ФТСЕМ АД.

Кодексът за поведение на ФТСЕМ АД не може да даде подробни насоки относно това как се действа в различни ситуации, нито има това за цел. Той представя общата рамка и принципите на действие, от които се ръководи ФТСЕМ АД. Как тези принципи трябва да се съблюдават на практика, в реални ситуации, се определя, където е уместно, от вътрешните правила, наредби и инструкции.

Съществуващите указания, колективни трудови договори и вътрешни споразумения се прилагат без ограничения заедно с Кодекса за поведение. Всички лица на отговорни постове имат за задача да насърчават прилагането и да разпространяват Кодекса за поведение във компанията, както и да се уверяват в неговото спазване.

1. Спазване на закони, наредби, приети стандарти, насоки и принципи

Устойчивост означава нещо повече от вече упоменатото поемане на отговорност в сферата на икономиката, екологията и социалната сфера. Устойчивостта стои и зад нашите действия, с които се стремим да изпълним ролята си като част от нашето общество посредством безкомпромисно спазване на законите, правилата и наредбите.

С тази цел, ние се ангажираме със спазването на приложимото законодателство и наредби и подкрепяме международно приети стандарти, насоки и принципи, в частност принципите на Глобалния Договор на Организацията на Обединените Нации и нейните конвенции, Всеобщата декларация за правата на човека, основните стандарти на труд на Международната Организация на Труда, както и Основните насоки на Организацията за икономическо сътрудничество относно многонационалните предприятия.

Принципите, изложени в този Кодекс за поведение, трябва да се съблюдават от нашите служители и не трябва да бъдат заобикаляни посредством договорни споразумения или подобни способи.


2. Предотвратяване на корупция

Спазването на съответните законови изисквания за борба с корупцията е задължително. При работата ни с нашите клиенти, доставчици и доставчиците на услуги (тук наричани за кратко „бизнес-партньори“), както и с държавните институции, интересите на ФТСЕМ АД и личните интереси на служителите му трябва стриктно да се разграничават. Действията и решенията особено решения свързани с закупуване, никога не трябва да се базират на необективни съображения и лични интереси. Това означава, че парите или личните облаги или привилегии в парично изражение не трябва никога да бъдат приемани или предлагани с цел преференциално отношение по време на бизнес взаимоотношения.

Освен това, нашите служители приемат да не предлагат, обещават, изискват, предоставят или приемат каквито и да е подаръци, плащания, покани или услуги по време на бизнес взаимоотношения, когато това би могло да окаже влияние върху бизнес отношенията по недопустим начин. Отношението ни към горепосочените облаги и привилегии се определя от принципите на ФТСЕМ АД за спазване на законите, отговорност и уместност.

Разбирането и уважението към всяко човешко същество са високи приоритети за нас и са сред нашите основни ценности. Развитието на потенциала за постижения на всеки индивид стоят в основата на отговорността на мениджмънта към служителите. Ние очакваме нашите служители да се идентифицират с целите на компанията и да демонстрират лоялност по отношение на нейните интереси. Имайки това предвид, служителите следва да избягват ситуации, в които техните лични, семейни или финансови интереси биха могли да са в конфликт с тези на ФТСЕМ АД. Ако стане явно, че би могъл да възникне такъв конфликт на интереси, засегнатото лице би следвало да го разкрие и да поиска одобрение от страна на съответния ръководител.

Ние насърчаваме нашите служители да докладват за корупция или незаконосъобразно поведение. Първият контакт в такъв случай е прекия си ръководител или следващия го/я в йерархията. Ако служителят не желае да се обърне към този ръководител, съществуват и други комуникационни канали (виж заключителни разпоредби, част ii), “Сигнали за нарушения”).


3. Антитръстово и конкурентно право

Ние уважаваме принципите на честна конкуренция спрямо другите предприятия, които работят на пазара. Очакваме от нашите служители и доставчици на услуги да спазват всички приложими национални и интернационални антитръстови закони, както и законите срещу нечестната конкуренция доколкото се отнасят до обхвата на техните специфични отговорности. Забранени са споразумения, договорки или дейности, които се отразяват върху цените или условията, разпределят търговски територии или клиенти, или възпрепятстват свободната, открита конкуренция по недопустим начин. Забранени са също и споразумения или договорeности между клиенти и доставчици с намерение ограничаване свободата на договорните партньори относно цените или други условия (определяне/договаряне на цени и условия). Сигнали във връзка с антиконкурентно поведение трябва да се отправят към прекия ръководител или следващия го/я в йерархията. За въпроси относно това дали някои действия са допустими според конкурентното и антитръстово законодателство, моля чуствайте се свободни да се обръщате към съответния ръководител.


4. Конфиденциалност, защита на данните и поверителност

Ангажираме се да комуникираме в условия на прозрачност в рамките на приетата за бизнеса конфиденциалност. Нашите служители приемат да пазят в тайна бизнес информацията и търговските тайни и да се съобразяват със законите за защита на данните и поверителността.

5. Безопасни и здравословни условия на труд

Предотвратяването на злополуки и заболявания на работните места е приоритет за ФТСЕМ АД, като ние се ангажираме за опазване и поощряване на доброто здраве и се грижим за осигуряване на безопасни, сигурни, здравословни и хигиенни условия на труд за нашите служители. Осигуряваме необходимото оборудване и материали и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване на злополуки и евентуални странични ефекти, които биха могли да се отразят на здравето на нашите служители. Ангажирани сме с непрекъснато подобряване и усъвършенстване на условията на труд. Очакваме нашите служители да поемат лична отговорност за опазване на тяхното здраве, а ние ги подкрепяме в придържането към здравословен начин на живот. Всички служители редовно получават информация относно приложимите стандарти за безопасност и здраве, както и мерките за безопасност, като от тях се изисква да се съобразяват с тях.


6. Алкохол и наркотици

Здравето и безопасността са изключителна ценност за всеки индивид, но са важни и за успеха и репутацията на нашата компания. Поради тези причини строго се забранява работата под влияние на алкохол, наркотици и други упойващи вещества. 


7. Работно време

Ангажираме се със съобразяването със законовите изисквания и стандартите за трудова заетост по отношение на работното време, платени отпуски и национални празници, както и съответните конвенции на Международната Организация на Труда.


8. Възнаграждение

Заплащането във ФТСЕМ АД е съвместимо със съответния трудов пазар и в никакъв случай не е по-ниско от приложимите законови стандарти за минимална заплата или минималните стандарти, договорени в колективните договори.


9. Взаимоотношения

Принципът на уважението е ключов компонент в ценностната култура на компанията. ФТСЕМ АД подкрепя честните, почтителни взаимоотношения в дух на партньорство. Не толерираме конфликти или вербална, физическа и/или сексуална принуда, насилие и/или тормоз. 

10. Право на сдружаване и право на колективно договаряне

Зачитаме фундаментални права като правото на сдружаване и правото на колективно договаряне при решаване на общи трудови условия в компанията. На упълномощените да представляват служителите и работниците органи, ние предлагаме открито и честно сътрудничество и се стремим да гарантираме справедливост при определяне на интересите на всички на заинтересовани лица.


11. Детски и принудителен труд ФТСЕМ АД

отхвърля всяка форма на принудителен и детски труд. Възрастовата граница за наемане на работа е 18 години. Възможни са изключения в рамките на действащото приложимо законодателство. Подрастващите служители не трябва да бъдат излагани на опасни и несигурни ситуации или на всякакви ситуации, които могат да имат неблагоприятен ефект върху тяхното здраве. Гарантираме, че правата на децата и подрастващите се уважават. Не толерираме каквато и да е форма на експлоатация на деца и подрастващи. Спазени са конвенциите на Международната Организация на Труда и наредбите за защита на децата и подрастващите работници и служители.


12. Дискриминация

Като предприятие с международно участие, ФТСЕМ АД поощрява многообразието на персонала, действията съгласно принципа на равенството и отхвърляне на всички форми на дискриминация. Забранена е всяка форма на разграничаване, изключване или преференциално отношение на база на:

 • етническа, национална и/или социална принадлежност;
 • расова принадлежност;
 • цвят на кожата;
 • пол;
 • възраст;
 • религия, вероизповедание, вероучение и/или светоглед;
 • политически дейности;
 • членство в работническа организация;
 • хора с увреждения;
 • сексуална ориентация.

ФТСЕМ АД напълно се съобразява с приложимите закони и наредби.

i. Информираност и комуникации

Всички служители имат достъп до разпоредбите на този Кодекс за поведение на български език.

Въпроси, свързани с разбирането на настоящия Кодекс за поведение, могат да бъдат отправяни към:

 1. Елица Манолова, Омбудсман на ФТСЕМ АД на тел. 052 573 232 или електронен адрес: еlitsa.manolova@fraport-bulgaria.com
 2. Милена Василева, Началник отдел Интегрирани системи за управление и вътрешен одит на тел. 052 573 250 или електронен адрес: milena.vasileva@fraport-bulgaria.com

ii. Сигнали за нарушения

Очакваме всички наши служители да действат отговорно и в съответствие с принципите, заложени в настоящия Кодекс за поведение. Поощряваме открити, откровени взаимоотношения и възпитаваме култура на взаимно доверие между служителите и ресорните им ръководители. Това се отнася както до конкретното разбиране на този Кодекс за поведение във всеки индивидуален случай, така и до възможните нарушения.

Ако служител на ФТСЕМ АД не желае да се обърне към прекия си ръководител или следващия го/я в йерархията, съществуват различни способи за докладване на нарушение - от несъответствие с правилата до финансово-криминални деяния. На служителите подали сигнал се гарантира защита при използване на посочените канали за докладване.

Освен на прекия си ръководител, на сайта на ФТСЕМ АД можете да намерите и други канали за връзка, които са на Ваше разположение:

 1. EЕлица Манолова, Омбудсман на ФТСЕМ АД на тел. 052 573 232 или електронен адрес: еlitsa.manolova@fraport-bulgaria.com
 2. Електронната уведомителна система на ФТСЕМ АД – Тя е разработена с цел приемане на сигнали за различни нарушения на нормите на поведение и/или финансово-криминална дейност. Системата е достъпна от интернет страницата на ФТСЕМ АД www.fraport-bulgaria.com

iii. Санкции

В случай на нарушения си запазваме правото да предприемаме дисциплинарни и правни действия в зависимост от сериозността на нарушението и в съответствие с правата и задължения на работодателя и на служителите съгласно Кодекса на труда, Колективния трудов договор и MSD 8.47.3.14 “Правилник за вътрешния трудов ред”.