Кодекс за поведение на служителите

Обръщение от Управителния съвет

Скъпи колеги,

Всички ние във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД се гордеем с непрестанното повишаване качеството на обслужванена пътниците на Летище Варна и Летище Бургас. Общата ни цел е чрез силен екипен дух, иновативни технологии и уникален стил да вдъхновяваме черноморските общности за създаване на устойчиво бъдеще и развитие на региона – за това са необходими общи усилия и стремеж към постоянно професионално самоусъвършенстване и качествено изпълнение на трудовите ни задължения.

Нашата мисия е да превърнем летищата във Варна и Бургас в пример за подражание и надежден партньор за устойчивото развитие на Българското Черноморие. Тя се основава на ценностите на нашето дружество, а именно: уважение, надеждност и отдаденост.

Ние се ангажираме да работим в съответствие с приложимото законодателство и да отстояваме приетите международни стандарти, насоки и принципи. Предоставяме Ви новия Кодекс за поведение на работниците ислужителите на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, с призив да се запознаете с него подробно. Той съдържа възприетите принципи на социалната отговорност на дружеството и отговорността му като бизнес партньор, както и индивидуалната отговорност на всеки работник и служител в дружеството. В Кодекса за поведениеса посочени начините и лицата за контакт за подаване на сигнали занарушения. Сигурни сме, че в него ще откриете и отговори на много други въпроси, които сами си задавате. Всеки наш служител е ценен и необходим за постигане на успеха на компанията.

Благодарим Ви, че ежедневно демонстрирате отдаденост и отговорност в работата си и превръщате Летище Варна и Летище Бургас в уникално място, както за нашите клиенти и пътници, така и за нас самите – нашето работно място, с което се гордеем. Всички ние сме част от голямото семейство на Фрапорт и заедно постигаме целите си!

С уважение,

Д-р Франк Кванте, Гл. изпълнителен директор      Росен Филипов, Гл. изпълнителен директор      Николай Секалов, Гл. координационен директор

Кодексът за поведение е задължителен за цялата Фрапорт група по света и за „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (ФТСЕМ) като част от нея. Той се отнася до всички работници и служители*  и членовете на Управителниясъвет (УС).

Кодексът за поведение се основава на принципите, които ни ръководят. Начинът на изпълнение на Кодекса се допълва от вътрешни правила иинструкции на дружеството.

Всички членове на УС са задължени да оповестят и спазват Кодекса, кактои да осигуряват неговото изпълнение. Като пример за поведение, те носят особена отговорност за прилагане на принципите му


*Работници и служители: всички постоянни и временно наети работници ислужители, работещи във ФТСЕМ, включително стажанти, сезонни работниции служители, и обучаващи се работници и служители.

1.1 Съответствие със закони, наредби, стандарти, насоки и  принципи

Като част от Фрапорт Групата, ФТСЕМ е поел социална отговорност за устойчиво развитие в областта на икономиката, екологията и социалните въпроси и действа в съответствие със законите на Република България.

Ние следваме международно признати стандарти, правила и принципикато: принципите на Глобалния договор на ООН, Програмата на ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г. и нейните цели, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и основните трудови стандартина Международната организация на труда (МОТ). Също така спазваме националното законодателство на Република България.

1.2 Спазване на човешките права

Компанията носи отговорност за утвърждаване правата на човека. ФТСЕМ спазва международно признатите права на човека, изпълнява точно законовите изисквания и не допуска нарушения.

За да гарантираме правата на човека, спазваме следните принципи:

 • Забраняваме всички форми на детски труд.
 • Не допускаме принудителен труд, робство и подобни практики, принудително подчинение, доминиране или потисничество под каквато и да е форма в работната среда.
 • Зачитаме основното право на свобода на сдружаване и правото на колективно договаряне на общите условия на труд в рамките нанационалното законодателство.
 • Осигуряваме подходящо заплащане, което в никакъв случай не е по-ниско от приложимите минимални размери, определени със закон.
 • Спазваме законите и приложимите вътрешни правила и професионалните стандарти относно работното време, платения отпуск и официалните празници

Многообразие

Нашата компания е отворена към света и цени многообразието на своите работници и служители. Работата ни се обогатява от техните различни виждания и опит. Благодарение на това, имаме възможност да предложимнови решения на нашите клиенти. Признаването и зачитането на различиятана нашите работници и служители има съществен принос за икономическияуспех на ФТСЕМ.

Равни възможности и еднакво отношение

ФТСЕМ подкрепя своите работници и служители, като се стреми да премахне всички форми на дискриминация. Взаимното уважение и признателност са наши основни принципи и са част от ценностната ни система. Дружеството се застъпва за честни взаимоотношения, основани на взаимно уважение и солидарност.

В основата на нашите действия стоят следните принципи:

 • Не допускаме различно отношение спрямо хората въз основа на: технияетнически, национален или социален произход, раса, цвят на кожата,пол, възраст, религия или убеждения.
 • Забраняваме всякаква дискриминация, основана на политическадейност, членство в синдикална организация, увреждане или сексуалнаориентация.

1.3 Опазване на околната среда

Политиката на ФТСЕМ за околната среда съдържа устойчив, разумен и внимателен подход към природните ресурси и околната среда. Целта ни е да сведем до минимум отрицателното въздействие на нашата дейност върху хората и околната среда, по-специално чрез намаляване на шума и опазване на климата.

Нашата политика за опазване на околната среда се основава на следните принципи:

 • Извършваме нашите дейности по природосъобразен начин. Стремим се да опазваме околната среда и да осигуряваме безопасни издравословни условия на труд за нашите работници и служители.
 • Насърчаваме работниците и служителите си да използват природните ресурси отговорно.
 • Работим за разработването и разпространението на природосъобразни технологии.
 • Прилагаме екологични критерии при избора на продуктии услуги.
 • Стремим се да ограничим емисиите на газове, влияещи върху климата, и замърсители на въздуха до неизбежния минимум.

2.1 Предотвратяване на корупцията

Корупцията обикновено се определя като злоупотреба с предоставена власт за лична или частна облага. Тя не само причинява материални щети, но пречина икономическото, политическото и социалното развитие на една държава и в крайна сметка разрушава основите на обществото.

Честността в отношенията и предотвратяването на корупцията са важни принципи за ФТСЕМ. Ние не даваме и не приемаме подкупи и избягваме подобни конфликтни ситуации. Не толерираме никакви форми на корупция.

Подаръци и покани

Даването на подаръци и покани е обичайно в бизнес отношенията, но те трябва да бъдат подходящи. В противен случай, могат да бъдат възприети като опит за упражняване на непозволено влияние върху работника или служителя. Такива действия могат да бъдат и наказуеми по закон.

При изпълнение на работата си, работниците и служителите са длъжни да не предлагат или приемат подаръци или покани, които биха могли да окажат непозволено влияние върху деловите отношения.

Спазваме следните принципи по отношение на подаръците и поканите:

 • Уместност: Подаръците или поканите трябва да бъдат обичайни исоциално приемливи и направени като жест от уважение, но не и да са на висока стойност.
 • Връзка с дейността: Не може да се приеме или даде нещо, с цел да се повлияе при вземане на определено решение. Трябва да се избягвати подобни конфликтни ситуации.
 • Честота: Даването или приемането на подаръци и покани трябва да бъдат единични случаи.
 • Поканите или подаръците за държавни служители са обикновено  забранени поради по-високия си риск. Изключенията трябва да бъдат съгласувани с отдел “Правни дейности и съответствие”.
 • Документиране: Трябва да се спазват вътрешните правила и процеси.

Конфликт на интереси

Успехът ни се дължи на бизнес решения, взети единствено в интерес на ФТСЕМ. Работниците и служителите не трябва да преследват лични интереси, които са в противоречие с тези на компанията, и лично да се възползват от бизнес възможности, на които само дружеството има право.

Конфликт на интереси може да възникне по много начини, например чрез лични финансови интереси на работниците и служителите към доставчици, клиенти или бизнес партньори или чрез лични отношения между работниците и служителите на работното място и бизнес партньори.

В случай на конфликт на интереси, се прилагат следните правила:

 • Засегнатият служител уведомява писмено своя ръководител.
 • Ръководителят предприема подходящи мерки за намаляване на рисковете за дружеството, произтичащи от конфликта на интереси.
 • Конфликтът на интереси и необходимите и предприети мерки се документират.

Дарения и спонсорство

ФТСЕМ е социално отговорно дружество. Ние сме надежден партньорна нашето общество и подкрепяме културата, образованието, спорта и екологията.

За да изпълним това, се ръководим от следните принципи:

 • Използваме даренията и спонсорството само за почтени цели и избягваме върху нас да бъде оказано непозволено влияние, както и подобни конфликтни ситуации.
 • Предоставяме дарения и спонсорство въз основа на прозрачни и ясни критерии.

2.2 Честна и свободна конкуренция

Принципът за защита на конкуренцията е в основата на растежа и развитиетона дружеството. ФТСЕМ се ангажира с честна и свободна конкуренция и не подкрепя действия, които противоречат на тези принципи. Отнася се коректно със своите партньори.

По-специално прилагаме следните принципи:

 • Не сключваме незаконни споразумения с конкуренти, особено ако сеотнасят до цени, пазарни сегменти, капацитет и/или клиенти.
 • Не обменяме с конкуренти чувствителна или стратегическа информация като цени, елементи от цената, разходи или и нвестиции.
 • Не договаряме незаконни ограничения с клиенти или доставчици, за да не изключим неправомерно никого.
 • Работим честно и отговорно със силни пазарни позиции.
 • Не манипулираме процедури за възлагане на поръчки и не подаваме фиктивни оферти.
 • Ако не сте сигурни дали начинът Ви на действие е съвместим с правните изисквания или вътрешните правила, обърнете се своевременно къмотдел „Правни дейности и съответствие“.

2.3 Забрана за търговия с вътрешна информация  

Условие за ефективното функциониране на капиталовите пазари е всички лица, които търгуват, да разполагат с еднаква информация. Никой не бива да получава информационно предимство – вътрешна информация, за сметка на друг, което да му позволи да прави прогнози за цените на акциите и други ценни книжа.

По отношение на дружеството майка Fraport AG, нейните изпълнителниоргани и служители се прилага Регламентът на Европейския съюз относно пазарната злоупотреба. Обект на задължения или ограничения по този регламент могат да бъдат и органите, и служителите на дружествата от Групатаи трети страни, когато търгуват с акции и други ценни книжа, поради връзката им с Fraport AG.

Вътрешна информация е точна информация, която не е публичноизвестна, отнася се пряко или непряко до емитент (напр. Fraport AG)или финансов инструмент (напр. акция на Fraport AG) и публичното ѝ оповестяване може да има значителен ефект върху цената на финансовия инструмент.

Забранено е вътрешната информация да се използва за пряко илинепряко придобиване или продажба на акции и други ценни книжа за собствена сметка или за сметка на трето лице.

Вътрешната информация е поверителна в рамките на компанията. Тя може да бъде разкрита само ако се налага поради конкретна причина, т.е. ако разкриването ѝ е необходимо за изпълнение на работата илиопределена задача от работника или служителя.

  

2.4 Забрана на изпирането на пари и финансирането  на тероризма

Изпирането на пари се осъществява чрез скрито въвеждане на незаконно придобито имущество в законния икономически оборот, а финансирането натероризма – чрез предоставяне на средства за извършване на терористични дейности. Двете дейности представляват сериозна заплаха и поради това са забранени от българското законодателство.

ФТСЕМ подкрепя държавата в борбата ѝ срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и спазва националните и международнитеикономически разпоредби.

Във връзка с това прилагаме следните мерки:

 • Извършваме базирани на риска проверки на нашите партньори. Целта ни е да поддържаме отношения само с уважавани партньори, които действат почтено, и чието имущество произхожда от законни сделки.
 • При съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм,незабавно информираме отдел „Правни дейности и съответствие“, както и съответните органи.
 • За ограничаване на рисковете, свеждаме плащанията в брой до минимум.
 • Спазваме задължителните правила.

3.1 Взаимоотношения между работниците и служителите

Уважението е ключов принцип в ценностната култура на ФТСЕМ. Основаваме нашите отношения на честност и взаимно уважение. Недопустими са всякакви форми на вербална, физическа или сексуална принуда, насилие или тормоз. Не са позволени расистки, антисемитски, сексистки и други нападки на религиозна основа.

Мисията на ФТСЕМ определя изисквания към работниците и служителите на компанията:

 • Всички ние сме Фрапорт, независимо къде и в коя компания от групата работим. Заедно постигаме целите си.
 • Идентифицираме се с работата си и представяме нашата компания.
 • Познаваме нашите клиенти, на които доставяме услуги. Всеки ден всички ние допринасяме за устойчивото развитие на Българското Черноморие и успеха на компанията. Нашата компания ни подкрепя ини дава възможност за развитие и квалификация.
 • Взаимодействаме с нашите колеги, като оценяваме и си служим с различията помежду си. Отнасяме се открито и с уважение един къмдруг и работата ни.

3.2 Здраве и безопасност на работното място

Общото здраве и безопасност на работното място са ключов елемент от нашата отговорност. ФТСЕМ взема превантивни мерки за защита на работниците и служителите от злополуки, рискове за здравето, свързани с работата, и професионални заболявания.

Правилата за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички работници и служители:

 • Работните процеси се планират по такъв начин, че да се осигурят безопасни и здравословни условия при извършването им. Безопасността и здравето са неделима част от планирането иизпълнението на работата.
 • Ръководителите са длъжни да действат отговорно по отношение набезопасността на работното място, както и да дават личен пример.
 • Ръководителите, работниците и служителите са длъжни да създават безопасни условия на труд чрез подходящи мерки и съобразено с тяхповедение.

3.3 Защита на данните и търговската тайна

ФТСЕМ счита за основен принцип в бизнес отношенията сигурността наданните и поверителната информация.

Лични данни

Събирането и обработването на лични данни е разрешено само за определена цел, ако притежателят им е дал съгласието си за това или има друго законово основание.

ФТСЕМ прилага политика за защита на личните данни, публикувана на:http://ftsportal/SitePages/FTS_GDPR.aspx

Тя осигурява спазването на задълженията и отговорностите на дружеството като Администратор на лични данни, както и доказва, че обработването на лични данни се осъществява в съответствие с принципите за защита наличните данни в Общия регламент на Европейския съюз.

Тази Политика се прилага във всички случаи на обработване на лични данни в рамките на дружеството. Ако служителите използват информационни или комуникационни средства, собственост на “Фрапорт Туин СтарЕърпорт Мениджмънт“ АД, те са длъжни се съобразяват с изискванията за информационна сигурност.

Въпроси, свързани с прилагане на политиката за защита на личните данни, могат да бъдат отправяни към Стефан Цонев – длъжностно лице по защита наличните данни (тел. 052/573 567 или dpo@fraport-bulgaria.com).

“Лични данни” са всяка информация, с която едно лице може да бъде идентифицирано.

Всеки служител трябва:

 • Да не разпространява лични данни и да ги разкрива само на колеги, доколкото това е необходимо за изпълнение на техните задължения.
 • Да се въздържа от събиране или обработка на лични данни без разрешение и в случай на съмнение, че няма такова, да потърси съвет.
 • Да изтрие лични данни, ако няма повече нужда от тяхното обработване, когато това е част от задълженията му и е съобразено справилата на компанията.
 • Да информира прекия си ръководител и длъжностното лице по защита на личните данни незабавно в случай на нарушение насигурността на данните.

Информация и търговска тайна

Информацията е определяща за нашия успех и този на нашите клиенти. По тази причина, сигурността и поверителността на данните и информациятаса съществени.

ФТСЕМ осигурява законосъобразна защита срещу неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговската тайна.

Работниците и служителите са длъжни да не разкриват търговската тайна, ако това е предвидено нормативно или разпоредено от работодателя и след прекратяване на трудовото правоотношение.

3.4 Социални медии

В общуването с нашите клиенти, работници и служители, и обществеността използваме социални медии като Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter и платформи за вътрешна комуникация.

Отнасяме се честно и с уважение един към друг в дигиталното пространство, като имаме предвид, че всичко, публикувано в интернет, не може лесно да бъде изтрито.

Забранени са публикации, които:

 • дискриминират или обиждат други хора
 • възпроизвеждат противоконституционно или подстрекателско съдържание - накърняват репутацията на дружеството и тази на нашите работниции служители
 • застрашават добрите взаимоотношения във Фрапорт Групата

Също така не се допускат публикации, които нарушават интелектуалната собственост на другиго, или публикуват поверителни или вътрешни данни, или информация.

3.5 Опазване на имуществото на дружеството

Опазването на имуществото на дружеството е неразделна част ототговорността на работниците и служителите на работното място.

Този принцип важи и за ценности, поверени на ФТСЕМ от клиенти, бизнес партньори или пътници.

С цел защита на имуществото работниците и служителите спазват следните правила:

 • Пазят имуществото от загуба, повреда и злоупотреба.
 • Спазват организационните мерки за контрол на фактурите и извършване на плащанията.
 • Използват имуществото внимателно и само във връзка с работата, освен ако не е разрешено друго.
 • По същия начин се отнасят и към поверените им предмети и имущество на трети лица.

4.1 Полезна информация и контакти

Кодексът за поведение не съдържа подробни указания за всички ситуации, които възникват в нашето работно ежедневие, но предоставя принципи,които трябва да ръководят нашите отговорни действия при среща с предизвикателствата на работното място.

Въпроси, свързани с Кодекса на поведение, могат да бъдат отправяни към прекия Ви ръководител, към Миглена Върбанова – началник отдел „Правнидейности и съответствие“ (тел. 052 573 227 или miglena.varbanova@fraport-bulgaria.com) или към Омбудсман Мая Здравкова (тел. 052 573 482  или ombudsman@fraport-bulgaria.com), като към тях можете да се обърнете и просто за съвет.

4.2 Отстраняване на грешки и нарушения

Културата на ФТСЕМ е изградена от ценности като компетентност, надеждност, откритост, смелост, ангажираност и доверие. Поемането на отговорност привземане на решение и устояване на съпротивлението е основна ценност за нас. Но в този процес е възможно да бъдат допуснати грешки. От решаващо значение е те да бъдат установени и поправени. ФТСЕМ насърчава открит подход към грешките. Това е единственият начин да се поучим и да продължим развитието си.

Санкции

Почтеността е ключова предпоставка за нашия успех. Работниците и служителите са длъжни да спазват законите, както и този Кодекс за поведениеи вътрешните правила в дружеството. В случай на нарушения, запазваме правото си за предприемане на законови действия в зависимост от тежестта на нарушението.

4.3 Сигнали за нарушения

ФТСЕМ има интерес да получава информация за нарушения на законовите норми или вътрешните правила. Благодарни сме за всяка информация, която помага за установяване и отстраняване на нередностите. Това е от съществено значение за предотвратяването на неблагоприятни икономически последиции накърняване на репутацията ни.

Ако желаете да ни уведомите за нарушения на кодекса за поведение на работниците и служителите или действия в ущърб на компанията, може да направите това анонимно. Така ще се включите в общите усилия за спиране на непозволените действия.

Нашата електронна система ще запише Вашата информация, като запази анонимността Ви, и ще я изпрати до упълномощен представител.

Освен на посочените по-горе лица за контакт и на имейл:  ombudsman@fraport-bulgaria.com, можете да докладвате и чрез  анонимната Електронна уведомителна система, достъпна в интернет  страницата на компанията www.fraport-bulgaria.com

Подробна информация относно каналите за комуникация можете да намерите в корпоративния сайт на дружеството!

Настоящият Кодекс за поведение на работниците и служителите на „ФрапортТуин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е приет с решение на Управителниясъвет от 31.05.2022 год. и влиза в сила на 01.07.2022 год.