Опасни вещества

На летищата във Варна и Бургас опасни стоки и опасни вещества се обработват с особено внимание. Когато опасните товари се транспортират по въздух, съответните данни от стоките са предоставени на получаващите летища според IATA стандартите. Редовно обучение гарантира, че всички служители, участващи в обработката на опасните стоки, са обучени и имат задълбочени познания в тази специализирана област.

Безопасността е също основен приоритет при употребата на опасни вещества. Хората и околната среда трябва да бъдат защитени от вредното въздействие на опасните химични вещества и препарати.Извършва се контрол на всички химични вещества, препарати и продукти, като се вземат под внимание промишлената безопасност, здраве, и екологичните критерии, и се изисква стриктно спазване на ясно определените предпазни мерки за безопасност и правилата за поведение. Във връзка с гарантиране безопасността на авиационното гориво, съхранявано в резервоари в служба ГСМ, дружеството стриктно се спазва „Политика за предотвратяване на големи аварии“.

За повече информация:

Политика за предотвратяване на голяма авария

Информация за Летище Варна по Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Информация за Летище Бургас по Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях