Защита на личните данни

Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (Дружеството), което поема сериозен ангажимент по отношение на защитата и сигурното съхранение на личните данни на служители, контрагенти и партньори, пътници, посетители и други физически лица, при осъществяване на своята търговска дейност по управление и експлоатация на летище Варна и летище Бургас и изпълнение на функциите му на летищна администрация и на оператор по наземно обслужване на въздухоплавателни средства, пътници, товари и поща. „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.
Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.
„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

Кой е администратор на личните данни
На кои физически лица личните данни се обработват от Дружеството
За какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни
На кого се предават или разкриват личните данни
Сроковете за съхранение на личните данни
Мерките за гарантиране на сигурността на данните

Администратор на личните данни е търговско дружество „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД - концесионер и летищен оператор на гражданските летища за обществено ползване Варна и Бургас, вписано в търговския регистър с ЕИК 148045472, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, п.к. 9000, район „Владислав Варненчик“, ел. поща:  office@fraport-bulgaria.com, тел.: 052/573 201 и факс: 052/573 245
Дружеството има специално определено Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – „ТИМЕКС-БГ“ ООД, с което можете да се свържете на тел.: 0700 14 050, e-mail:  dpo@timex.bg

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД обработва лични данни на следните категории физически лица:

 • Персонал – настоящи и бивши служители на Дружеството, кандидати за работа
 • Контрагенти или потенциални контрагенти на Дружеството и на техни служители
 • Пътници, екипажи и посетители на летището
 • Лица, участващи в обучения, организирани от Дружеството
 • Податели на запитвания, искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена до дружеството

В зависимост от конкретните цели и основания „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Идентификационни данни: три имена, пол, националност, ЕГН/друг идентификатор, дата и място на раждане, данни по документ за самоличност
 • Данни за контакт: адрес, е-mail, телефонен номер
 • Данни за здравето
 • Данни за образование, професионална квалификация и трудова дейност
 • Данни за семейно положение и родствени връзки
 • Данни, свързани с присъди и нарушения
 • Финансова информация, включително банкови сметки
 • Данни от самолетни билети, бордни карти и резервации
 • Други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси
 • Друга информация и лични данни, необходими за изпълнение на законовите задължения на Дружеството за гарантиране на сигурността в гражданското въздухоплаване
 • Снимки и видеозаписи от конференции, мероприятия и събития
 • IP адреси, бисквитки, данни за социални мрежи и друга дигитална информация, когато предоставяме услуги през нашия уеб сайт или предоставяме достъп до интернет през нашата мрежа

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. Дружеството обработва личните данни за следните цели:

 • Изпълнение на законовите задължения на дружеството по Закона за гражданското въздухоплаване, подзаконовите актове по прилагането му, Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване на Република България, Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване на Република България, Националната програма за контрол на качеството по сигурността в гражданското въздухоплаване на Република България, както и други нормативни актове, приложими към дейността му
 • Проверка за сигурност на пътници, персонал, екипажи и посетители
 • Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи
 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социално-осигурителното законодателство по отношение на служителите
 • Подбор на служители по трудово правоотношение
 • Осигуряване на сигурността на служителите, посетителите, както и на имуществото на Дружеството, чрез система за видеонаблюдение, физическа охрана, контрол и регистрация на достъпа.
 • Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
 • Организиране и провеждане на специализирани обучения на служители и външни лица от Авиационния учебен център (АУЦ) към Дружеството
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, включително и по съдебен ред
 • Сключване на договори и преддоговорни отношения
 • Осъществяване на социалната политика на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
 • Популяризиране на дейността на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, включително чрез разпространение на рекламни материали и брошури, публикуване на снимки и/или видеозаписи на интернет сайта / фейсбук страницата на дружеството или в други медии.В случай, че възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цели, различни от горепосочените, Вие ще бъдете информирани за новите цели и ще Ви бъде предоставена всяка необходима информация, преди по-нататъшното обработване на личните Ви данни.

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Законови задължения, приложими спрямо Дружеството;
 • Легитимните интереси на Дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • Защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице
 • В някои случаи обработваме лични данни само след предварителното съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата политика за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

Личните данни на субектите на данни се предоставят на Дружеството пряко от самите лица или от техните работодатели и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение във връзка със спазване на специалните изисквания за гарантиране на сигурността в областта на гражданското въздухоплаване, във връзка с трудови правоотношения, сключване и изпълнение на договор, разглеждане на предложения, жалби и сигнали, подбор на персонал и други, съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България. В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга или информация.

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Дружеството предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни, регулаторни или контролни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред
 • Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.
 • Търговски партньори, контрагенти и доставчици за целите на изпълнение на договори или заявки от страна на Дружеството
 • Обработващи лични данни с оглед поддържането на IT системите на Дружеството, доставка на услуги, осъществяване на дейностите по наземно обслужване на летищата и др. В тези случаи отношенията между Дружеството и Обработващия лични данни се регламентират с договор или друг правен акт, в който се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между Дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 • право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;
 • право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително непрекъснато обучение на служителите и поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Ние запазваме Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е разумно и необходимо за изпълнение на целта, за която те са събрани и за да се съобразим с приложимите закони.

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.