Устойчиво развитие

Бордът на директорите на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД одобри курс на политика по отношение на околната среда. Новите идеи за летищата определят опазването на околната среда като една от главните фирмени цели. Настоящата политика се прилага при осъществяване на следните дейности на фирмата:

С новите си корпоративни идеи и цели, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД подчертава своето задължение към заинтересованите лица клиенти, доставчици, акционери, служители и съседи като превръща мениджмънта на околната среда в ключов елемент от бъдещите корпоративни стратегии. ФТСЕМ АД очаква от своите бизнес партньори да гарантират, че съблюдават нормите и стандартите за опазване на околната среда, с цел минимизиране влиянието върху околната среда и свеждане до минимум на замърсяването.

За да поддържаме връзката с природата, ние се обвързваме с идеята за опазването и на околната среда и нейната устойчивост. Ние вярваме, че опазването на околната среда не спира до границите на територията на летището и ще направим повече от това, което се изисква от нас по закон.

Нашите служители разбират важността на задължението си и участват активно в постигането на общите цели. Те с желание поемат тази отговорност и се ангажират с резултатите от техните действия. Ясен и децентрализиран тип управление на отговорността позволява правилното взимане на решения. Осъзнаването на отговорността за околната среда се възпитава сред персонала ни на всички равнища. Управлението и служителите работят съвместно в усилията си за опазване на околната среда във всички области на компанията.

Нашата цел е да помогнем за съхраняването на ценните природни ресурси за бъдещите поколения. Това е в съответствие с нашата система за управление опазването на околната среда.

Управление на ценностите
Екология