Паркинг

Информация за бизнес партньори относно правилата за ползване на паркинг услуги на летище Варна и Бургас

Екипът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД има готовност за приемане и обработка на Вашите Заявления за абонамент съгласно Общите условия. За допълнителна информация и подаване на заявление за абонамент, може да се свържете с:

Десислава Иванова

Експерт маркетинг Търговски отдел

+359 56 870 109 +359 885 406 620
Време за престой
Цена
до 10 минути (+5 минути след валидиране на билет)*
безплатен
до 1 час
2 лева
до 2 часа
5 лева
до 3 часа
8 лева
до 4 часа
10 лева
до 5 часа
11 лева
до 6 часа
12 лева
до 7 часа
13 лева
до 8 часа
14 лева
до 9 часа
15 лева
до 10 часа
16 лева
до 11 часа
17 лева
до 12 часа
18 лева
до 13 часа
19 лева
до 14 часа
20 лева
до 15 часа
21 лева
до 16 часа
21 лева
до 17 часа
21 лева
до 18 часа
22 лева
до 19 часа
22 лева
до 20 часа
22 лева
до 21 часа
23 лева
до 22 часа
23 лева
до 23 часа
23 лева
до 1 ден
24 лева
до 2 ден
32 лева
до 3 ден
40 лева
до 4 ден
48 лева
до 5 ден
56 лева
до 6 ден
60 лева
до 7 ден
64 лева
до 8 ден
68 лева
до 9 ден
72 лева
Всеки следващ ден
+5 лева за всекиследващ ден
Изгубен / унищожен билет **
Заплаща се цената (съгласно актуалния ценоразпис), за реалното време за ползване на паркинга, удостоверено от АПС, но не по-малко от 30 лв.
Цената се дължи за всеки започнат час/ден. Всички цени с ДДС.

* Валидиране на билет се извършва чрез поставяне на билета в разплащателен терминал /изходен пункт с цел отчитане на времето за престой и проверка и/или заплащане на дължимата сума.

** В случай на изгубен или унищожен билет се заплаща цената за реалното време за ползване на паркинга, удостоверено от АПС, но не по-малко от 30 лв.

Престоят и паркирането в паркинга на съответното летище е безплатен за първите 10 минути, считано от момента на издаване на паркинг билет от паркинг машината. При валидиране на билет, ползвателят получава еднократно 5 минутно удължаване на времето. Тези допълнителни 5 минути започват да текат от момента на валидиране на билета, а не след изтичането на безплатните 10 минути.

Посетителите заплащат дължимата цена за паркиране на разплащателните терминали на съответното летище, разположени в съответствие с приложената схема /Приложение №1 и №2/, както и на изходния пункт. След заплащане, времето за напускане е по-дългия период от време: 15 минути или времето, оставащо до изтичане на платения престой.