Паркинг

Информация за бизнес партньори относно правилата за ползване на паркинг услуги на летищата във Варна и Бургас

Екипът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД има готовност за приемане и обработка на Вашите Заявления за абонамент съгласно Общите условия. За допълнителна информация и подаване на заявление за абонамент, може да се свържете с:

Десислава Петкова

Експерт маркетинг Търговски отдел

desislava.petkova@fraport-bulgaria.com +359 885 406 620 +359 56 870 109
Ценова листа на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за предоставяне на паркинг-услуги на Летище Варна и Летище Бургас в сила от: 01.04.2023 г. – за Летище Бургас и Летище Варна
Време за престой
Цена
до 10 минути (+5 минути след валидиране на билет)*
безплатен
до 40 минути(за хора в неравностойно положение)** безплатен
до 1 час
4 лева
до 2 часа
7 лева
до 3 часа
10 лева
до 4 часа
13 лева
до 5 часа
16 лева
до 6 часа
19 лева
до 7 часа
22 лева
до 8 часа
25 лева
до 9 часа
28 лева
до 10 часа
31 лева
11-24 часа
34 лева
до 2 ден
46 лева
до 3 ден
58 лева
до 4 ден
65 лева
Всеки следващ ден
+5 лева за всеки следващ ден
Изгубен / унищожен билет ***
Заплаща се цената (съгласно актуалния ценоразпис), за реалното време за ползване на паркинга, удостоверено от АПС, но не по-малко от 30 лв.
Цената се дължи за всеки започнат час/ден. Всички цени с ДДС.

* Валидиране на билет се извършва чрез поставяне на билета в разплащателен терминал /изходен пункт с цел отчитане на времето за престой и проверка и/или заплащане на дължимата сума.

**До 40 минути за лица, притежаващи карта за лица с трайни увреждания, съгласно стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.

*** В случай на изгубен или унищожен билет се заплаща цената за реалното време за ползване на паркинга, удостоверено от АПС, но не по-малко от 30 лв.

Престоят и паркирането в паркинга на съответното летище е безплатен за първите 10 минути, считано от момента на издаване на паркинг билет от паркинг машината. При валидиране на билет, ползвателят получава еднократно 5 минутно удължаване на времето. Тези допълнителни 5 минути започват да текат от момента на валидиране на билета, а не след изтичането на безплатните 10 минути.

Посетителите заплащат дължимата цена за паркиране на разплащателните терминали на съответното летище, разположени в съответствие с приложената схема /Приложение №1 и №2/, както и на изходния пункт. След заплащане, времето за напускане е по-дългия период от време: 15 минути или времето, оставащо до изтичане на платения престой.