Процедура за жалби

Доклади за нарушения на правата на човека и нарушения на законите за опазване на околната среда в рамките на Fraport Group и при директните доставчици могат да се подават чрез следните канали за оплаквания/подаване на сигнали:

Канал за оплаквания

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6fra1&c=-1&language=eng

Жалбите се обработват от отдела за съответствие на Fraport AG и, когато е необходимо, с подкрепата на други експерти. Лицето за контакт е ръководителят на отдела за съответствие Елке Бройер.

Жалбите се приемат от отдела за съответствие. Подаващият сигнал получава потвърждение за получаване и бива информиран за следващите стъпки, които ще бъдат предприети, и за хода на процедурата.

На първа стъпка се извършва първоначална оценка, за да се провери дали докладваното нарушение попада в материалния обхват на процедурата за подаване на жалби. Други изисквания за започване на разследване за установяване на фактите включват дали описаният инцидент може да се прецени като цяло като правдоподобен и като цяло възможен и може да показва нарушение на който и да е закон или сериозно нарушение на вътрешна разпоредба. В този процес се проверява дали събирането, обработването или използването на данни, което се извършва в хода на разследването, е допустимо съгласно закона за защита на данните.

Целта на разследването е да се изяснят фактите по въпроса, които са предмет на доклада, по неутрален, компетентен и обективен начин. Разследването на фактите се извършва от подходящи лица, които са длъжни да действат независимо и да пазят поверителност. Те се свързват с подателя на сигнала, проверяват валидността на получения сигнал и, ако е необходимо, изискват от подателя на сигнала повече информация. Докладите за нарушения при директен доставчик се разследват съвместно с доставчика. Разследването се провежда по документи и разпити и се отразява разбираемо в преписката. Досиетата се изтриват веднъж годишно, ако няма легитимен интерес от запазването им. Лицето, подало сигнал за нередност, получава обратна информация за хода на процедурата в рамките на три месеца след потвърждението за получаване на сигнала. Обратната връзка се предоставя само доколкото товане засяга никакви вътрешни разследвания и не се засягат неблагоприятно правата на лицата, които са обект на доклад или които са посочени в доклада.

Във Fraport се предоставя специална защита на подателите на сигнали, които предават информация добросъвестно, за да разкрият нередности. Отделът за съответствие гарантира, че те са защитени чрез максимална поверителност и винаги, когато е законно възможно, като гарантира тяхната анонимност.

Самоличността на лицето, подало сигнал за нередност, се разкрива единствено на лицата, които отговарят за получаване на информация или за предприемане на последващи действия.

Чрез системата за сигнализиране на нередности Fraport гарантира, че подателите на сигнали, които имат достатъчно причини да вярват, че тяхната информация е вярна, не са възпрепятствани, ограничавани или повлияни, когато подават информацията.

Лицата, подаващи сигнали, които са били идентифицирани поименно, не трябва да се страхуват от репресии, като отстраняване, прекратяване, преместване на други задължения, дисциплинарни мерки, дискриминация, тормоз или подобно отмъщение от своя работодател във Fraport, след като са подали сигнал.

Информация, която е подадена злонамерено или недобросъвестно е нежелана. Информация от този вид, която е ясно предназначена само да навреди, изобличи или омаловажи други хора, няма да бъде обработвана. Лицето, подало сигнал за нередност, няма да получи специална защита срещу репресии и може да бъде подложено на отговорност в тези случаи.